Portfolio

CARREFOUR TEX- AUTUMN 2021
YNZENGA BRAND
CARREFOUR TEX - SUMMER 2021
CARREFOUR TEX - SUMMER 2021
WOMEN AND TEXTILES AROUND THE WORLD
CARREFOUR TEX - SPRING 2021
THROUGH THE SCREEN
OREJAS PECUARIAS
HISTORIA DE UN APELLIDO
SHE / HER
LITTLE WOMEN